Verslag algemene ledenvergadering 2010

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2010.

Gehouden op donderdag 11 maart 2010 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen ( 26 leden) welkom in de presentatieruimte van het Vogelrevalidatiecentrum.

2.  Verslag vorige vergadering

Kascontrolecommissie: "Frans Delcroix" wijzigen in "Cees Pellens (2e jaar).

Met inachtname van bovenstaande wordt het verslag van de vorige algemene ledenvergadering vastgesteld.

Het verslag van deze vergadering zal uiteraard ook worden geplaatst op de website.

3.  Algemeen overzicht 2009

Voor onze vereniging is het afgelopen jaar wederom succesvol verlopen. De lezingen worden nog steeds goed bezocht, mede dankzij de accommodatie. Bij de excursies en wandelingen zijn regelmatig tientallen leden aanwezig en de fototentoonstelling trok veel aandacht. Eveneens zeer geslaagd was de jaarlijkse hemelvaartexcursie; bijna 30 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie naar Remuzat (Drôme-Provençal) in Frankrijk.

Wegens omstandigheden is de vogelherkennings-cursus niet doorgegaan.

Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan het tellen en inventariseren van flora en fauna, het overzetten van padden, diverse beschermingsprojecten, het onderhoud van de tuin bij het VRC, diverse beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving. Hierdoor is het ook mogelijk dat de vereniging deelneemt aan diverse klankbordwerkgroepen welke o.a. door de gemeente worden ingesteld.

De website bevat inmiddels een heleboel interessante informatie, met dank aan de webmaster.

Het aantal leden is wederom gegroeid en bedraagt momenteel ca. 630.

4.  Financieel verslag 2009

Het financiële jaarverslag  over 2009 wordt uitgereikt en uitgebreid besproken. Mede dankzij de afname van de gemeentelijke subsidie, eenmalige uitgaven en  enkele omstandigheden  is het boekjaar 2009 afgesloten met een licht negatief  resultaat; dit kan worden opgevangen door de reserve.

Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar. Enkele aanbevelingen worden overgenomen.

Alternatieve inkomstenbronnen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de financiële situatie en worden door het bestuur bekeken. Afgelopen jaar zijn rekeningen geopend bij de Rabobank. Het bestuur ziet nog geen aanleiding om de contributie te verhogen.

De kascontrolecommissie bestaat in 2010 uit Jan Herrijgers (2e jaar) en Rien van Oers (1e jaar).

 

5.  Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten

Kerkuil:                   vanwege een daljaar een sterke daling naar slechts 8 broedgevallen en 24 jongen.

Steenuil:                 geen nieuwe gegevens beschikbaar.

Huiszwaluw:          het totaal aantal van 2008 (203 nesten) is gestabiliseerd; mede door een toename op Achtmaal dit jaar 197 nesten.

Weidevogels:         dit jaar 38 nesten geteld, waarvan 36 kievit en 2 grutto. Van de kievit zijn 102 eieren uitgebroed, van de grutto 6.

Boerenzwaluw:      Zundert stabiel, 132 nesten; Rijsbergen stijging naar 33 nesten.

Padden en amfibieën: in 2009 zijn in totaal 1462 padden, kikkers en salamanders overgezet, verspreid over 2 locaties, nl. Krochten (329 stuks) en Leemputten (1133 stuks), bestaande uit gewone pad (1258), bruine kikker (48), groene kikker (18), alpenwatersalamander (126) en heikikker (2). Op beide locaties een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. 

Ook zijn er in 2009 weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Waayenberg, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en levendbarende hagedis.

In 2010 worden geen schermen meer gezet bij de Krochten vanwege de sterke afname van overstekende amfibiën. Wel zal het aantal "slachtoffers" worden geteld.

Vogelrevalidatiecentrum: de werkgroep voor het onderhoud van de tuin van VRC kan wat versterking gebruiken. De datums wanneer de werkzaamheden worden verricht, zullen worden bekendgesteld, o.a. op website en op infopaneel.

Vrienden van de Moeren: onlangs opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder. Wellicht dat vanuit deze werkgroep ook ondersteuning kan worden gegeven aan onderhoud tuin VRC.

6.  Jeugdactiviteiten

Afgelopen jaar hebben jeugdleden deelgenomen bij het overzetten van de padden, een excursie bij De Moeren en natuurlijk ook bij enkele activiteiten zoals wandelingen e.d. Ideeën en ondersteuning zijn welkom.

7.  Ingekomen stukken

Zoals vorig jaar aangekondigd, heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers van alle verenigingen in de gehele gemeente. Een beroep doen op deze verzekering is alleen mogelijk via bestuur van de vereniging.

8.  Aftreden en verkiezen bestuursleden

Dit jaar zijn aftredend: Tineke Everaers en Ado Havermans. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld; er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Tineke en Ado worden unaniem herkozen, waarbij Tineke opnieuw het penningmeesterschap op zich neemt. Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2011: Frank;  2012 Dré en Ad; en 2013 Tineke en Ado.

9.  Presentatie jaarprogramma 2010

Ook 2010 zal bolstaan van de activiteiten, met lezingen, presentaties, excursies, cursussen, tentoonstellingen, inventarisaties, beheerswerk, e.d. Over de diverse activiteiten zal eenieder tijdig worden geïnformeerd. Uiteraard is e.e.a. altijd terug te vinden op onze website http://www.vnwgz.nl/. Uiteraard zou het leuk zijn om nog meer vrijwilligers te betrekken bij bestaande of wellicht nieuwe activiteiten. Gegadigden kunnen zich altijd melden bij het bestuur.

De vogelherkenningscursus in 2010 gaat door; er zijn ruim voldoende aanmeldingen.

De Hemelvaartexcursie gaat dit jaar naar Teutoborgerwald in Duitsland; het is nog mogelijk om aan te melden.

Ook in 2010 kunnen weer fleece-truien met opschrift van onze vereniging worden besteld bij de penningmeester.

Op 11 september zal het 35-jarig jubileum van de vereniging worden gevierd.

10.  Rondvraag en sluiting

-           Zijn er in het huishoudelijk reglement afspraken m.b.t. attenties of acties bij huwelijksfeesten, jubilea, overlijden  e.d? Nee, maar wanneer de vereniging wordt uitgenodigd of wordt geïnformeerd zal dit vanuit het bestuur wel worden opgepakt.

-           Heeft iedereen de contributie betaald voor 2009. Helaas zijn er nog enkele leden die nog niet hebben betaald. Zij zullen alsnog worden benaderd en desnoods van de ledenlijst worden verwijderd.

-           Er wordt geadviseerd om de activiteiten zoveel mogelijk in een vaste cyclus te organiseren en af te stemmen met bijv. andere natuurwerkgroepen. Het bestuur zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.