Verslag algemene ledenvergadering 2009

Bijgaand het verslag van de algemene ledenvergadering 2009.

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2009.

Gehouden op donderdag 12 maart 2009 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen ( 29 leden) welkom in de presentatieruimte van het Vogelrevalidatiecentrum.

2.  Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag van deze vergadering zal uiteraard ook worden geplaatst op de website.

3.  Algemeen overzicht 2008

Voor onze vereniging is het afgelopen jaar wederom succesvol verlopen. De ingebruikname van de nieuwbouw van VRC is iedereen goed bevallen. en de lezingen worden nog steeds erg goed bezocht. Bij de excursies zijn regelmatig tientallen leden aanwezig, de fototentoonstelling trok veel aandacht en ook de vogelherkennings-cursus was wederom een groot succes. Eveneens zeer geslaagd was de jaarlijkse hemelvaartexcursie; ruim 30 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie naar Drenthe. Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan het tellen en inventariseren van flora en fauna, het overzetten van padden, diverse beschermingsprojecten, het onderhoud van de tuin bij het VRC, diverse beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.

De website bevat inmiddels een heleboel interessante informatie, met dank aan de webmaster.

Het aantal leden is wederom gegroeid en bedraagt momenteel ruim 600.

4.  Financieel verslag 2008

Het financiële jaarverslag  over 2008 is door de kascontrolecommissie goedgekeurd. Het wordt uitgereikt en uitgebreid besproken. Mede dankzij de afname van de gemeentelijke subsidie is het boekjaar 2008 afgesloten met een licht negatief  resultaat, wat kan worden opgevangen door de reserve.

Door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

Alternatieve inkomstenbronnen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de financiële situatie. Wellicht is het ook interessant om over te stappen naar een andere bankier. Het bestuur zal de mogelijkheden bekijken. Het bestuur ziet nog geen aanleiding om de contributie te verhogen.

In 2009 zal de gemeentelijke subsidie naar verwachting verder worden teruggebracht.

De kascontrolecommissie bestaat in 2009 uit Frans Delcroix en Jan Herrijgers.

5.  Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten

Kerkuil:             een lichte daling naar 22 broedgevallen en 70 jongen.

Steenuil:           geen nieuwe gegevens beschikbaar.

Huiszwaluw:      Door een nieuwe locatie op Stuivezand (26 nesten) steeg het aantal nesten naar 203; ook zonder deze locatie zou sprake zijn geweest van een lichte toename naar het niveau van 2006.

Weidevogels:    dit jaar 32 nesten geteld, waarvan 29 kievit en 3 grutto. Van de kievit zijn 100 eieren uitgebroed, van de grutto 10.

Boerenzwaluw: een stijging van 120 naar 132 nesten; in tegenstelling tot landelijke trend hier een toename.

Padden en amfibieën: in 2008 zijn in totaal 1305 padden, kikkers en salamanders overgezet, verspreid over 2

locaties, nl. Krochten (252 stuks) en Leemputten (1053 stuks), bestaande uit gewone pad (1095), bruine kikker (20), groene kikker (23), alpenwatersalamander (166) en voor het eerst sinds 1999 weer een heikikker bij de Krochten. Sinds 1999 vindt er in de Krochten een structurele afname plaats, wellicht verklaarbaar door biotoopverbetering aan weerszijden van de weg. Bij de Leemputten waren altijd grotere schommelingen maar toch is sinds 2004 sprake van een afname; in 2008 was weer sprake van een toename. 

Overigens zijn er ook weinig verkeersslachtoffers te bespeuren.

Ook in 2007 zijn er weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en levendbarende hagedis.

Vogelrevalidatiecentrum: aanvulling voor onderhoud tuin e.d. is welkom. De datums wanneer de

werkzaamheden worden verricht, zullen worden bekendgesteld, o.a. op website.

6.  Jeugdactiviteiten

Afgelopen jaar hebben enkele jeugdleden deelgenomen bij het overzetten van de padden, en natuurlijk ook bij enkele activiteiten zoals wandelingen e.d. Ideeën en ondersteuning zijn welkom.

7.  Ingekomen stukken

Door de gemeente is een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers van alle verenigingen in de gehele gemeente. Nadere gegevens ontbreken vooralsnog. Een beroep doen op deze verzekering is alleen mogelijk via bestuur van de vereniging.

8.  Aftreden en verkiezen bestuursleden

Dit jaar zijn aftredend: Dré Mutsters en Ad van Gastel. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld; er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Dré en Ad worden unaniem herkozen, waarbij Dré opnieuw het voorzitterschap op zich neemt. Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2010: Tineke en Ado; en 2011: Frank; en 2012 Dré en Ad.

9.  Presentatie jaarprogramma 2009

Ook 2009 zal bolstaan van de activiteiten, met lezingen, presentaties, excursies, cursussen, tentoonstellingen, inventarisaties, beheerswerk, e.d. Over de diverse activiteiten zal eenieder tijdig worden geïnformeerd. Uiteraard is e.e.a. altijd terug te vinden op onze website http://www.vnwgz.nl/. Uiteraard zou het leuk zijn om nog meer vrijwilligers te betrekken bij bestaande of wellicht nieuwe activiteiten. Gegadigden kunnen zich altijd melden bij het bestuur.

De fotowedstrijd krijgt een andere opzet. De foto's worden verdeeld in 3 categorieën, te weten: flora, fauna en landschap. In iedere categorie worden de eerste 3 beloond.

Binnenkort vindt evaluatie plaats met VRC met betrekking tot het medegebruik van de presentatieruimte.

Door omstandigheden zal de vogelherkenningscursus in 2009 geen doorgang kunnen vinden.

De Hemelvaartexcursie gaat dit jaar naar Zuid Frankrijk. Enkele gaan met eigen vervoer, maar een groot deel van de deelnemers gaat per vliegtuig. Er zijn 28 deelnemers.

Indien er nog vrijwilligers zijn die een legitimatiebewijs willen, kunnen ze dat kenbaar maken bij het bestuur. Ook kunnen er nog  fleece-truien met opschrift van onze vereniging worden besteld bij de penningmeester.

10.  Rondvraag en sluiting

-           Tijdens Marktplaats Zundert 850 zijn nestkasten beloofd die tot op heden niet zijn geleverd. Bestuur zal     nestkasten alsnog leveren.

-           Zou het niet leuk zijn om nieuwsbrieven te versturen met diverse leuke wetenswaardigheden, eventueel      per mail. Kan een aanvulling zijn voor huidige activiteiten, echter het bestuur heeft daarvoor behoefte      aan versterking, desnoods alleen als redactielid. Gegadigden kunnen zich melden.

-           Er wordt een voorstel gedaan om verspreiding van steenuilen opnieuw te inventariseren. Dit is een leuk      initiatief en wordt gesteund door de vereniging. Andere vrijwilligers kunnen zich melden.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.