Algemene ledenvergadering 2007 / 15-2-2007 / Verslag

Algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert.
Gehouden op donderdag 15 februari 2007 in het Vogelrevalidatiecentrum Luitertweg 36 Klein Zundert.

Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen (ca. 36 leden) welkom.

Verslag vorige vergadering

Na het doornemen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering wordt dit  ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van deze vergadering zal worden opgenomen in het verenigingsblad De Tapuit en/of worden geplaatst op de website.

Algemeen overzicht 2006

Het afgelopen jaar is voor de vereniging wederom succesvol verlopen. Activiteiten zoals de lezingen worden zo goed bezocht dat veelal kan worden gesproken van een "volle bak", bij de excursies zijn regelmatig tientallen leden aanwezig, de fototentoonstelling trok veel aandacht en ook de vogelherkenningscursus was wederom een groot succes. Eveneens zeer geslaagd was de jaarlijkse hemelvaartexcursie; ruim 30 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie naar de Weerribben. Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende gronden willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van de tuin bij het vogelopvangcentrum, diverse beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, het tellen en inventariseren van flora en fauna, het overzetten van padden, diverse beschermingsprojecten, e.d.

Op zaterdag 17 juni is het 30-jarig jubileum gevierd, wat vanwege omstandigheden vanuit 2005 was doorgeschoven. Vele tientallen leden hebben genoten van een schitterende dag. Na de ontvangst met koffie, gevolgd door een ontspannen en gezellige wandeling door de Moeren, konden de hongerige en dorstige magen gevuld worden met volop eten en drinken, vergezeld van enige muzikale folklore. Tot in de kleine uurtjes is genoten van deze schitterende ambiance op de Moeren en niet iedereen was de volgende dag nog fris van geest.

Afgelopen jaar is ook de website ontwikkeld, met dank aan Leo Brosens: http://www.vnwgz.nl

Het is inmiddels de moeite waard om e.e.a. te bekijken. Er is een scala aan informatie beschikbaar en uiteraard is ook het complete programma te raadplegen. Uiteraard staan het bestuur en de webmaster open voor suggesties.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.

Financieel verslag 2006

Het financieel jaarverslag  over 2006 is door de kascontrolecommissie goedgekeurd. Het wordt uitgereikt en uitgebreid besproken. De inkomsten en uitgaven waren in 2006 vrijwel gelijk. Door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

De kascontrolecommissie bestaat in 2007 uit Kees Vanlaerhoven en Frans Delcroix.

Vanaf 2007 wordt de subsidie van de Gemeente Zundert met 50% wordt teruggebracht. Om niet in de problemen te komen bekijkt het bestuur de mogelijkheden om deze aderlating op te vangen. Omdat nauwelijks nog bespaard kan worden op het programma en de directe kosten moeten andere opties worden bekeken. Het bestuur is in gesprek met vogelrevalidatiecentrum om de (on)mogelijkheden te bekijken, ook gelet op de aanstaande nieuwbouw van het VRC. Ook wordt bekeken of er sponsoren te vinden zijn die, al dan niet projectgebonden, de natuurlijke omgeving van Zundert een warm hart toedragen.

Uiteraard zal in de toekomst nog meer informatie digitaal worden uitgewisseld via website en mail waardoor de kosten verder kunnen worden teruggebracht.

Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten

Kerkuil: Na de lichte stijging in 2005 een lichte afname naar 21 broedgevallen en 69 jongen.

Steenuil: Geen nieuwe gegevens beschikbaar.

Huiszwaluw: Een lichte afname naar 178 nesten. Een aantal nesten zijn naar beneden gevallen, waarschijnlijk a.g.v. droogte.

Weidevogels: Dit jaar 35 nesten geteld, waarvan 29 kievit, 5 grutto en 1 scholekster. Uitgebreide gegevens zijn te vinden in Tapuit van december 2006. Opmerkelijk was de aanwezigheid op 5 april van 10 fouragerende kemphanen.

Boerenzwaluw: Het inventariseren van de nesten van boerenzwaluw is in 2006 gelukkig weer opgepakt. Er is op 19 locaties gezocht met in totaal 101 nesten.

Padden en amfibieën: In 2006 zijn in totaal 3.519 padden, kikkers en salamanders overgezet, verspreid over 2 locaties, nl. Krochten (801 stuks) en Leemputten (2718 stuks), bestaande uit gewone pad (3.265), bruine kikker (85), groene kikker (123) en alpenwatersalamander (46). Na de enorme stijging van 2004 en lichte afname in 2005, nu een verdere afname. Waarschijnlijk het gevolg is van het relatief koude voorjaar. Mogelijkheden voor structurele oplossingen moeten worden bekeken met gemeente of Staatsbosbeheer. Ook in 2006 zijn er weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij natuurgebieden in onze gemeente. Daarbij zijn alle soorten salamanders m.u.v. vuursalamander, levendbarende hagedis en gladde slang waargenomen.

Vogelrevalidatiecentrum: Aanvulling voor onderhoud tuin e.d. is welkom. De datums wanneer de werkzaamheden worden verricht, zullen worden bekendgesteld.

Jeugdactiviteiten

Afgelopen jaar hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, zoals padden overzetten, wandelingen, en lezingen. De mogelijkheden worden bekeken om de animo verder te laten toenemen.

Verenigingsblad "De Tapuit"

Omdat de redactie van de Tapuit (o.a. Riet Roovers en Frieda Gouwetor) te kennen heeft gegeven om na 2006 te stoppen met hun activiteiten, is er een oproep gedaan aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor de redactie. Tot op heden is de animo beperkt, en staat de doorstart van de Tapuit op losse schroeven. Een enquete op de website over het wel of niet doorzetten van de Tapuit heeft geen representatief beeld opgeleverd. Het bestuur roept de leden opnieuw op om eventuele interesse kenbaar te maken. Blijft deze achterwege, dan zal de Tapuit waarschijnlijk komen te vervallen; een nieuwsbrief, digitaal en/of analoog is dan een alternatief.

Het bestuur beschikt over steeds meer e-mailadressen zodat een steeds groter aantal leden de nieuwsbrieven, programma's e.d. digitaal ontvangen. Deze ontwikkeling is erg prettig en het bestuur roept eenieder op om hun adressen bekend te stellen.

Aftreden en verkiezen bestuursleden

Riet Roovers is afgetreden als bestuurslid, nadat zij vanaf de oprichting van de vereniging vrijwel onafgebroken in het bestuur zitting heeft gehad. Uiteraard heeft de voorzitter een dankwoord uitgesproken en is een kleine attentie overhandigd. Omdat er geen nieuwe gegadigden waren voor het bestuur, is besloten om met de huidige bezetting verder te gaan en de taken onderling te verdelen. Eventuele gegadigden kunnen dit altijd kenbaar maken bij het bestuur.

Presentatie jaarprogramma 2007

Ook 2007 zal bolstaan van de activiteiten, met lezingen, presentaties, excursies, cursussen, tentoonstellingen, inventarisaties, beheerswerk, e.d. Over de diverse activiteiten zal eenieder tijdig worden geïnformeerd. Uiteraard kan is e.e.a. altijd terug te vinden op onze website http://www.vnwgz.nl.

Ondanks de nieuwbouw van het vogelrevalidatiecentrum kunnen onze activiteiten in 2007 gewoon doorgaan. Waarschijnlijk zal begin 2008 de nieuwbouw in gebruik genomen worden, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het organiseren van activiteiten.

Door Brabants Landschap wordt een cursus verzorgd m.b.t. tellen en determineren van reptielen en amfibiën; er hebben zich 22 vrijwilligers vanuit onze vereniging opgegeven. Derhalve is het zinvol om nieuwe telgebieden te gaan inventariseren. Geschikte locaties graag doorgeven aan bestuur.

Rondvraag

Door diverse aanwezigen wordt waardering uitgesproken voor het gevarieerde aanbod aan activiteiten. Uiteraard is het bestuur blij met deze waardering.

Er wordt gevraagd om legitimatiebewijzen aan te maken voor de diverse vrijwilligers, die vanuit de vereniging werkzaamheden uitvoeren en betrokken zijn bij diverse activiteiten. Voorzitter zegt toe dit op korte termijn te verzorgen.

Vanuit de leden is er behoefte aan duidelijkheid aangaande km-vergoedingen bij excursies e.d. Voorheen was hierover een afspraak, maar deze wordt momenteel lang niet altijd toegepast. Het bestuur zal een regeling bekendstellen middels een nieuwsbrief.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.