Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2017

Gehouden op donderdag 9 maart 2017 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (33 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum. Er wordt aangegeven dat Jac Brosens niet aanwezig kan zijn vanwege opname in ziekenhuis. Er wordt gevraagd naar het aantal leden: 550.

2. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 is op de website geplaatst. Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van deze vergadering zal uiteraard ook nu weer worden geplaatst op de website.

3. Algemeen overzicht 2016

Het jaar 2016 is voor onze vereniging wederom succesvol verlopen:

- Lezingen worden altijd erg goed bezocht en de kwaliteit is erg hoog. Om wat extra inkomsten te

genereren wordt enkele keren een loterij gehouden onder de bezoekers.

- Excursies en wandelingen worden redelijk bezocht, maar hier zit ruimte voor groei. Er zijn per jaar ca.

20 wandelingen; de midwinterwandeling is een topper met altijd ca. 80 deelnemers.

- Fototentoonstelling: kwaliteit van de foto’s is erg goed, bezoekersaantal is wederom toegenomen.

- Hemelvaartexcursie naar Orvelte in Drenthe van 9-13 mei; 26 leden hebben deelgenomen aan deze

meerdaagse excursie met overnachting in Orvelterhof.

- Vogelherkenningscursus met een flinke groep deelnemers; deze heeft weer nieuwe leden opgeleverd.

- Fotowerkgroep o.l.v. Hans Schot; het aantal deelnemers blijft beperkt, het enthousiasme is groot.

- Website ziet er goed uit met dank aan de webmaster Leo Brosens. Leo heeft aangegeven te willen

stoppen als webmaster. Na een oproep door het bestuur heeft Gerard Schouw aangegeven deze taak op zich te willen nemen, waarmee het bestuur uiteraard erg blij is. Leo wordt bedankt voor zijn werkzaamheden waardooreenmooiewebsiteisontstaan.

Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan inventarisaties, beschermingsprojecten, onderhoud van de tuin bij het VRC, beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.

4. Financieel verslag 2016

Het financiële jaarverslag over 2016 wordt gepresenteerd en uitgebreid besproken. Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat.

Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

De kascontrolecommissie bestaat in 2017 uit Wijnand Kas (2e jaar) en Mieke Adriaensen (1e jaar).

Vervolgens wordt de begroting 2017 besproken. Op basis hiervan en de resultaten van afgelopen jaar wordt besloten om de contributie niet te verhogen.

5. Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten en werkgroepen

Kerkuil:

Steenuil:

Huiszwaluw: Weidevogels:

Boerenzwaluw:

Roeken:

2016 weer 17 broedparen en 66 jongen; dit is een aardig herstel van de populatie. Er wordt opgeroepen om braakballen te verzamelen en in te dienen bij Ad van Gastel.

er worden 44 steenuilkasten geïnventariseerd; hiervan waren er 7 bewoond met daaruit 15 jongen.

populatie ongeveer stabiel, nu 223 nesten. Opvallende is wel de afname in Zundert dorp.

In totaal 50 nesten geteld, waarvan 46 kievit (met 152 eieren uitgekomen), 1 scholekster met 4 uitgekomen eieren en 1 wulp met 3 uitgekomen eieren. Daarnaast heeft de grutto gelukkig ook weer gebroed, 2 nesten met minimaal 3 jongen.

in Zundert lichte toename van 98 naar 104 nesten; in Rijsbergen flinke toename van 39 naar 65 nesten.

sinds enkele jaren wordt de roekenkolonie geteld bij Wernhoutsburg; dit jaar afname van 26 naar 15 nesten. Bij de Leemputten is de kolonie van 20 nesten weer verdwenen.

Padden en amfibieën: in 2016 zijn in totaal 765 padden, kikkers en salamanders overgezet bij de Leemputten, bestaande uit gewone pad (659), bruine kikker (79), groene kikker (4) en alpenwatersalamander (23). Het aantal wordt neemt ieder jaar verder af.

Ook zijn er in 2016 weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Waayenberg, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander en levendbarende hagedis. In steeds meer poelen zit echter vis waardoor de waarde voor amfibiën beperkt is.

Paddestoelen:

Bijzondere soorten project: Ad vraagt om bijzondere waarnemingen aan hem door te geven. Vogelrevalidatiecentrum: geen bijzonderheden.

Vrienden van de Moeren: in 2010 opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder. Hemelvaartexcursie: 15-23 mei 2017 naar Müritz in Duitsland; er zijn nog plaatsen beschikbaar. Fotowedstrijd: 20 en 21 februari 2016; er zijn veel foto’s ingestuurd van een hoge kwaliteit. Bezoekersaantal

neemt toe.

Fotowerkgroep: Ookditjaarca.4keereenworkshopo.l.v.HansSchot.

Ruimtelijke ontwikkelingen: afgelopen jaar hebben we deelgenomen in klankbordgroepen van o.a. reconstructie

Rucphenseweg maar ook hebben we enkele zienswijzen ingediend tegen ruimtelijke

ontwikkelingen.

Website: Behalve zelf informatie te plaatsen op de website is het ook mogelijk om informatie toe te

sturen aan webmaster; hij zal dan plaatsing verzorgen. Sturen naar: wm@vnwgz.nl

6. Aftredenenverkiezenbestuursleden

Dit jaar is aftredend: Frank Jansen; hij wordt unaniem herkozen.

Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2018 Dré Mutsters en Ad van Gastel, 2019 Tineke Everaers en Ado Havermans en 2020 Frank Jansen.

8. Rondvraag en sluiting

- Komt er naast de website ook nog een site op facebook? Dit wordt bekeken met de nieuwe webmaster.

- Soms is het lastig om informatie te uploaden naar de website, kan dit niet eenvoudiger? Dit wordt bekeken met de nieuwe webmaster; het is ook altijd mogelijk om informatie te sturen naar wm@vnwgz.nl

- Diverse leden storen zich aan zwerfvuil in het bos; is het geen optie om een opruimingsactie te houden, eventueel i.s.m. gemeente. Dit zal door bestuur worden bekeken.

- Soms worden er vergiftigde roofvogels aangetroffen. Vorig jaar was dat op terrein van SBB en dit is aan hen doorgegeven. Meldingen kunnen ook worden gedaan bij VRC, zij zijn een meldpunt voor roofvogelvervolging.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.