Verslag algemene ledenvergadering 2011

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2011

Gehouden op donderdag 03 maart 2011 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

 

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen ( 31 leden) welkom in de presentatieruimte van het Vogelrevalidatiecentrum.

 

2.  Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen; verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag van deze vergadering zal uiteraard ook worden geplaatst op de website.

 

3.  Algemeen overzicht 2010

Voor onze vereniging is het afgelopen jaar wederom succesvol verlopen.

Het 35-jarig jubileum is uitgebreid gevierd tot in de late uurtjes met een grote opkomst.

De lezingen worden nog steeds goed bezocht, bij de excursies en wandelingen zijn regelmatig tientallen leden aanwezig en de fototentoonstelling trok veel aandacht. Eveneens zeer geslaagd was de jaarlijkse hemelvaartexcursie naar het Teutoburgerwoud; bijna 30 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie. Er was veel animo voor de vogelherkenningscursus.

Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan het tellen en inventariseren van flora en fauna, het overzetten van padden, diverse beschermingsprojecten, het onderhoud van de tuin bij het VRC, diverse beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.

De website bevat inmiddels een heleboel interessante informatie, met dank aan de webmaster.

 

4.  Financieel verslag 2010

Het financiële jaarverslag  over 2010 wordt uitgereikt en uitgebreid besproken. Het boekjaar 2010 is afgesloten met een licht negatief  resultaat; dit kan nog worden opgevangen door de reserve. De gemeentelijke subsidie is verlaagd; wij hopen dat deze niet nog verder wordt verlaagd.

Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

Alternatieve inkomstenbronnen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de financiële situatie en worden door het bestuur bekeken. Het bestuur ziet vooralsnog geen aanleiding om de contributie te verhogen.

De kascontrolecommissie bestaat in 2011 uit Rien van Oers (2e jaar) en Louis van Gool (1e jaar).

 

5.  Verslag coördinatoren en soortbeschermingsprojecten

Kerkuil: 2009 was daljaar met slechts 8 broedgevallen, nu herstel naar 19 nesten; aantal jongen steeg in 2010 van 21 naar 69

Steenuil: geen nieuwe gegevens beschikbaar. De uilenkasten zijn op; er is hout geleverd aan Vogelrevalidatiecentrum voor nieuwe kasten, o.a. voor Brabants Landschap. Binnenkort worden er nieuwe kasten gemaakt.

Huiszwaluw: een stijging van 197 naar 255 nesten ondanks wegvallen van nesten bij trappisten

Weidevogels: dit jaar 41 nesten geteld, waarvan 39 kievit en 2 grutto. Van de kievit zijn 144 eieren uitgebroed, van de grutto 7.

Boerenzwaluw: lichte afname; in Zundert 118 nesten, in Rijsbergen 23 nesten. Waarnemingen kunnen ook worden doorgegeven op www.boerenzwaluw.nl

Padden en amfibieën: in 2010 zijn in totaal 1074 padden, kikkers en salamanders overgezet bij de Leemputten, bestaande uit gewone pad (1045), bruine kikker (10) en alpenwatersalamander (19). Door afgenomen aantallen zijn bij de Krochten geen schermen meer geplaatst. Het aantal ligt op niveau van laatste jaren. Aansluitend worden er afspraken gemaakt m.b.t. plaatsen schermen en schema inventarisaties. Ook zijn er in 2010 weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Waayenberg, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en levendbarende hagedis.

Vogelrevalidatiecentrum: de werkgroep voor het onderhoud van de tuin van VRC kan wat versterking gebruiken. De datums wanneer de werkzaamheden worden verricht, zullen worden bekendgesteld, o.a. op website en op infopaneel.

Vrienden van de Moeren: in 2010 opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder. Wellicht dat vanuit deze werkgroep ook ondersteuning kan worden gegeven aan onderhoud tuin VRC.

Hemelvaartexcursie: 28-05 tot 04-06-2011 naar Hongarije; inmiddels 23 aanmeldingen

Klankbordgroepen: afgelopen jaar is deelgenomen aan de Klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied en de

Klankbordgroep Randweg Noordwest. In deze klankbordgroepen proberen we de belangen van landschap, flora en fauna te behartigen.

 

6.  Verslag webmaster

Behalve zelf informatie plaatsen op de website is het ook mogelijk om info toe te sturen aan webmaster. Hij zal dan e.e.a. plaatsen. Overigens wordt het idee geopperd om eens te kijken naar de indeling en de hoeveelheide onderliggende info. Het bestuur zal dit op zich nemen.

 

7.  Aftreden en verkiezen bestuursleden

Dit jaar is aftredend: Frank Jansen. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt door de leden herkozen.

Tevens heeft Marco van Wel zich verkiesbaar gesteld. Hij wordt voorgedragen door het bestuur waarbij de leden unaniem instemmen met zijn benoeming.

Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2012: Dré Mutsters en Ad van Gastel; 2013: Tineke Everaerts en Ado Havermans; 2014: Frank Jansen en Marco van Wel.

 

9.  Presentatie jaarprogramma 2011

Ook 2011 zal bolstaan van de activiteiten, met lezingen, presentaties, excursies, cursussen, tentoonstellingen, inventarisaties, beheerswerk, e.d. Over de diverse activiteiten zal eenieder tijdig worden geïnformeerd. Uiteraard is e.e.a. altijd terug te vinden op onze website www.vnwgz.nl. Uiteraard zou het leuk zijn om nog meer vrijwilligers te betrekken bij bestaande of wellicht nieuwe activiteiten. Gegadigden kunnen zich altijd melden bij het bestuur.

De vogelherkenningscursus in 2011 gaat door; er zijn ruim voldoende aanmeldingen. Voor de toekomst vraagt Jac Brosens of iemand anders “zijn” cursusavond wil vervangen. Ad van Gastel stelt zich beschikbaar.

Ook in 2011 kunnen weer fleece-truien met opschrift van onze vereniging worden besteld bij de penningmeester.

 

10.  Rondvraag en sluiting

-   er wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van beeld en geluid bij de lezingen. Vaak ligt de oorzaak in een foute configuratie want de apparatuur van VRC is van goede kwaliteit. Het is wenselijk om vooraf  e.e.a. te testen; desnoods kan ook worden ingegrepen tijdens de lezing om e.e.a. beter op elkaar af te stemmen.

-   het is wenselijk om regelmaat te hanteren bij het inplannen van activiteiten, met name de lezingen. Het bestuur tracht hieraan te voldoen, maar is soms genoodzaakt hiervan af te wijken.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.