Verslag algemene ledenvergadering 2016.

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2016.
Gehouden op woensdag 10 februari 2016 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (26 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum.

2.  Verslag vorige vergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015 is op de website geplaatst. Er zijn geen opmerkingen;  het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van deze vergadering zal uiteraard ook nu weer worden geplaatst op de website. Er wordt gevraagd naar het aantal leden; dit zijn er 569.

3.  Algemeen overzicht 2015
Afgelopen jaar is voor onze vereniging een feestelijk jaar geweest omdat we eind augustus ons 40-jarig bestaan hebben gevierd in de Moeren. Het was een geweldige dag met veel animo, een mooie wandeling, heerlijk weer, lekker eten en een feestelijke ambiance die werd opgeluisterd door de Zingende Boswachter.

Verder is 2015 voor onze vereniging wederom succesvol verlopen:

- Lezingen worden nog steeds erg goed bezocht en de kwaliteit is meestal erg hoog. Omdat de lezingen ook wat duurder geworden zijn, hebben we enkele keren een loterij gehouden om wat extra inkomsten te genereren.

- Excursies en wandelingen worden redelijk bezocht, maar hier zit ruimte voor groei. Wel een extra dankwoord aan Ad omdat hij bij weer en wind altijd klaarstaat.

- Fototentoonstelling: kwaliteit van de foto’s  is erg goed, bezoekersaantal is wederom toegenomen.

- Hemelvaartexcursie naar het Franse La Brenne nabij Rosnay van 9-16 mei; 16 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie waarbij overnacht werd in 4 huisjes.

- Vogelherkenningscursus met een flinke groep deelnemers; deze heeft weer nieuwe leden opgeleverd.

- Fotowerkgroep is tot stand gekomen o.l.v.Hans Schot en René Luijkx; er zijn enkele leuke workshops georganiseerd. De reacties zijn positief.

- Website ziet er goed uit met dank aan de webmaster Leo Brosens.

Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan inventarisaties, beschermingsprojecten, onderhoud van de tuin bij het VRC, beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.

4.  Financieel verslag 2015Het financiële jaarverslag  over 2015 wordt gepresenteerd en uitgebreid besproken. Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat. Dit is echter een gevolg van het jubileumfeest en de aanbetaling voor de hemelvaartexcursie 2016. Met inachtname van bovenstaande hebben we financieel een goed jaar gehad.

Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

De kascontrolecommissie bestaat in 206 uit Joke v.d. Wijngaard (2e jaar) en Wijnand Kas (1e jaar).

Er wordt besloten om de contributie niet te verhogen.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd om, naast een terugblik op het afgelopen jaar, ook een begroting op te stellen voor het komende jaar. Het bestuur zal dit nader bekijken.

5.  Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten en werkgroepen

Kerkuil: 2015 slechts 11 broedparen en 20 jongen; dit is vergelijkbaar met een daljaar terwijl dit pas in 2013 is geweest. Oorzaak is onduidelijk, wellicht gevolg van koude voorjaar. Er wordt opgeroepen om braakballen te verzamelen en in te dienen bij Ad van Gastel.

Steenuil: er worden 14 steenuilkasten geïnventariseerd; hiervan waren er 7 bewoond met daaruit 5 jongen.

Huiszwaluw: lichte daling van 224 naar 214 nesten.

Weidevogels: Sinds dit jaar 2 boeren extra die mee willen doen. In totaal 53 nesten geteld, waarvan 52 kievit (met 172 eieren uitgekomen),  en 1 scholekster met 2 uitgekomen eieren. Helaas geen grutto’s waargenomen. Wel een wulp gezien met 2 jongen. Er wordt gevraagd naar een overzichtskaart waar geteld wordt; mogelijkheid wordt volgend jaar bekeken.

Boerenzwaluw: in Zundert lichte toename van 90 naar 98 nesten; in Rijsbergen afname van 50 naar 39 nesten. Waarnemingen kunnen ook worden doorgegeven op www.boerenzwaluw.nl.

Roeken: Sinds enkele jaren wordt de roekenkolonie geteld bij Wernhoutsburg; dit jaar 26 nesten. Bij de Leemputten is een nieuwe kolonie gevestigd met 20 nesten.

Padden en amfibieën: in 2015 zijn in totaal 930 padden, kikkers en salamanders overgezet bij de Leemputten, bestaande uit gewone pad (836), bruine kikker (51), groene kikker (1) en alpenwatersalamander (42). Het aantal wordt minder dan enkele jaren geleden. Ook zijn er in 2015 weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Waayenberg, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander en levendbarende hagedis. In steeds meer poelen zit echter vis waardoor de waarde voor amfibiën beperkt is.
In samenwerking met Ravon wordt de verspreiding van de gladde slang nader bekeken. Deze is niet aangetroffen in Lange Maten maar weer wel in 80 Bunder.

Paddestoelen: werkgroep verzamelt gegevens voor landelijke databank.

Bijzondere soorten project: Ad vraagt om bijzondere waarnemingen aan hem door te geven.

Vogelrevalidatiecentrum: geen bijzonderheden.

Vrienden van de Moeren: in 2010 opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder.

Hemelvaartexcursie: 9-13 mei 2016 naar Orvelte in Drente; er zijn nog plaatsen beschikbaar in “Orvelterhof”.

Fotowedstrijd: 28 februari en 1 maart 2015; er zijn veel foto’s ingestuurd waaruit moest worden geloot. De inrichting is veranderd zodat meer foto’s kunnen worden geëxposeerd, nl. 120 stuks. Er zijn weer iets meer bezoekers geweest..

Fotowerkgroep: Hans Schot en René Luijkx hebben enkele leuke workshops georganiseerd; velen hebben inmiddels op de grond gelegen om mos te fotograferen met macro. Ook dit jaar ca. 4 keer een workshop.

Ruimtelijke ontwikkelingen: afgelopen jaar hebben we deelgenomen in klankbordgroepen en heeft de vereniging bijgedragen aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen, o.a. advisering BAM.

Website: Behalve zelf informatie te plaatsen op de website is het ook mogelijk om informatie toe te sturen aan webmaster; hij zal dan plaatsing verzorgen. Sturen naar: wm@vnwgz.nl

 

6.  Aftreden en verkiezen bestuursleden

Dit jaar zijn aftredend: Ado Havermans en Tineke Everaers; zij worden unaniem herkozen. 

Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2017 Frank Jansen.; en 2018 Dré Mutsters en Ad van Gastel.

 

8.  Rondvraag en sluiting

- Op verzoek wordt het financieel overzicht volgend jaar voorafgaand aan de ledenvergadering ter inzage gelegd.

- Er zal een mail worden rondgestuurd naar alle leden voor ondersteuning jeugdactiviteiten.

- Er wordt gevraagd waar overtredingen kunnen worden gemeld t.a.v. flora- en faunawet. In geval van spoed kan dit bij politie, anders bij RVO (Rijksdienst van Ondernemend Nederland) of bij NVWA (Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit). Via hun website zijn ook links bereikbaar.

- Wellicht een optie om een oproep in de Bode te plaatsen voor doorgeven zwaluwnesten; dit wordt door bestuur opgepakt.

- Voorstel om meer bekendheid te geven aan fotowerkgroep; dit kan via website en via activiteitenprogramma.

- Verzoek om Algemene Ledenvergadering volgend jaar weer op donderdag te doen. Dit wordt ingeregeld.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

_ _ _