Verslag algemene ledenvergadering 2015

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2015.
 
Gehouden op donderdag 12 maart 2015 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.
 
 
1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (33 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum. 
 
2.  Verslag vorige vergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014 is op de website geplaatst. Er zijn geen opmerkingen;  het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van deze vergadering zal uiteraard ook nu weer worden geplaatst op de website.
 
3.  Algemeen overzicht 2014
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Kees Wagtmans, één van de mensen van het eerste uur van onze vereniging.
 
Voor onze vereniging is het afgelopen jaar wederom succesvol verlopen:
- Lezingen worden erg goed bezocht; regelmatig moeten stoelen worden bijgehaald om iedereen een plaats te geven. 
- Excursies en wandelingen worden redelijk bezocht, maar hier zit nog ruimte voor groei.  
- Fototentoonstelling: kwaliteit van de foto’s  is erg goed, bezoekersaantal is wederom toegenomen.
- Hemelvaartexcursie naar het Franse Argonne; 28 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie waarbij overnacht werd in een heus kasteel.
- Vogelherkenningscursus met 30 deelnemers; deze heeft weer nieuwe leden opgeleverd.
- Nieuw dit jaar is de fotowerkgroep welke op verzoek van de leden is opgericht. Hans Schot en René Luijkx hebben toegezegd het voortouw te willen nemen voor deze werkgroep, waarvoor onze dank. Er zijn inmiddels enkele veldbezoeken geweest en de reacties zijn positief. 
- Ook nieuw is de paddenstoelenwerkgroep; een groep enthousiaste leden die op aanwijzing van een coördinator inventarisaties verricht in onze omgeving.
Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan inventarisaties, beschermingsprojecten, onderhoud van de tuin bij het VRC, beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d. 
 
De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving. 
 
De website ziet er goed uit met dank aan de webmaster Leo Brosens. 
 
4.  Financieel verslag 2014
Het financiële jaarverslag  over 2014 wordt gepresenteerd en uitgebreid besproken. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een licht positief resultaat. Er zijn enkele acties geweest om extra inkomsten te krijgen zoals loterijen tijdens lezingen en fototentoonstelling. In de begroting is een bedrag gereserveerd voor het jubileumfeest op 28-08-2015. 
Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar. 
Alternatieve inkomstenbronnen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de financiële situatie en worden door het bestuur bekeken. Indien de contributie wordt verhoogd zal dit tijdig kenbaar worden gemaakt.
De kascontrolecommissie bestaat in 2015 uit Gerard Sand (2e  jaar) en Mevr. V.d. Wijngaard (1e jaar).
 
5.  Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten
Kerkuil: 2014 enig herstel van de populatie met 15 broedgevallen en 56 jongen. Er wordt opgeroepen om braakballen te verzamelen en in te dienen bij Ad van Gastel.
Steenuil: er zijn in 2014 12 steenuilkasten geplaatst; hiervan zijn er 3 bewoond met daaruit 9 jongen.
Huiszwaluw: daling van 253 nesten naar 224 nesten.
Weidevogels: dit jaar in het gebied 53 nesten geteld, waarvan 49 kievit (waarvan 24 verloren door terreinbewerkingen), 3 grutto (waarvan 2 verloren door terreinbewerkingen) en 1 scholekster.  
Boerenzwaluw: verdere afname; in Zundert van 93 nesten naar 90; in Rijsbergen herstel van 43 naar 50 nesten. Waarnemingen kunnen ook worden doorgegeven op www.boerenzwaluw.nl. 
Padden en amfibieën: in 2014 zijn in totaal 1361 padden, kikkers en salamanders overgezet bij de Leemputten, bestaande uit gewone pad (1282), bruine kikker (52), groene kikker (4) en alpenwatersalamander (23). Het aantal ligt op het niveau van laatste jaren.
Ook zijn er in 2014 weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Waayenberg, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander en levendbarende hagedis. In steeds meer poelen zit echter vis waardoor de waarde voor amfibiën beperkt is.
In samenwerking met Ravon wordt de verspreiding van de gladde slang nader bekeken. 
 
Vogelrevalidatiecentrum: geen bijzonderheden. 
 
Vrienden van de Moeren: in 2010 opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder. 
 
Hemelvaartexcursie: 9-16 mei 2015 naar De Brenne in Frankrijk; voorlopig 18 personen; ook fietsen worden meegenomen.
 
Fotowedstrijd: 28 februari en 1 maart 2015; er zijn veel foto’s ingestuurd waaruit moest worden geloot. De inrichting is veranderd zodat meer foto’s kunnen worden geëxposeerd, nl. 120 stuks. Bijna 300 belangstellenden hebben de expositie bezocht..
 
Fotowerkgroep: ca. 4 keer per jaar een workshop, gevolgd door een evaluatie
 
Ruimtelijke ontwikkelingen: afgelopen jaar hebben we deelgenomen in klankbordgroepen en heeft de vereniging bijgedragen aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen.
 
Website: Behalve zelf informatie te plaatsen op de website is het ook mogelijk om informatie toe te sturen aan webmaster; hij zal dan plaatsing verzorgen. Sturen naar: wm@vnwgz.nl
 
6.  Aftreden en verkiezen bestuursleden
Dit jaar zijn aftredend: Dré Mutsters en Ad van Gastel; zij worden unaniem herkozen.  
Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2016 Ado Havermans en Tineke Everaers; 2017 Frank Jansen.; en 2018 Dré Mutsters en Ad van Gastel.
 
8.  Rondvraag en sluiting
- Bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering volgend jaar zullen de notulen van dit jaar worden bijgevoegd.
- Het financieel overzicht wordt volgend jaar ter inzage gelegd na goedkeuring kascontrolecommissie .
- Er zal een mail worden rondgestuurd naar alle leden voor ondersteuning jeugdactiviteiten.
- Een leuke jeugdactiviteit kan plaatsvinden in de Pannenhoef. De Gemeente Etten-Leur heeft een boom-beleef-pad ontwikkeld waarbij met GPS een interactief spel door kinderen kan worden gespeeld.
 
Na afloop wordt een diapresentatie gegeven over historische Hemelvaartexcursies.
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.