Verslag algemene ledenvergadering 2014

Gehouden op donderdag 6 maart 2014 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

 

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (31 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum. Wegens persoonlijke omstandigheden is bestuurslid Ad van Gastel helaas verhinderd. De agenda wordt uitgebreid met een presentatie van de hemelvaartexcursies.

 

2.  Verslag vorige vergadering

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013 is op de website geplaatst. Er zijn geen opmerkingen;  het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het overleg met VRC heeft dit jaar nog niet plaatsgevonden en zal op korte termijn worden ingepland.

Het verslag van de vergadering zal uiteraard ook nu weer worden geplaatst op de website.

 

3.  Algemeen overzicht 2013

Voor onze vereniging is het afgelopen jaar wederom succesvol verlopen.

De lezingen worden nog steeds erg goed bezocht; regelmatig moeten stoelen worden bijgehaald om iedereen een plaats te geven. Ook de excursies en wandelingen worden redelijk bezocht, maar hier zit nog ruimte voor groei.  De kwaliteit van de foto’s bij de fototentoonstelling is goed en het bezoekersaantal is wederom toegenomen.

Eveneens geslaagd was de jaarlijkse hemelvaartexcursie naar het Zuid Boheemse Woud in Tsjechië; ca. 20 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie.

De vogelherkenningscursus is weer doorgegaan met 34 deelnemers en heeft weer nieuwe leden opgeleverd.

Er heeft een correctie plaatsgevonden maar we hebben nog steeds ongeveer 550 leden.

Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan het tellen en inventariseren van flora en fauna (o.a. het overzetten, tellen/inventariseren van padden en andere amfibieën en reptielen voor RAVON, vogeltellingen voor SOVON/Vogelbescherming en diverse andere beschermingsprojecten, het onderhoud van de tuin bij het VRC, diverse beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

 

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.

 

De website is afgelopen jaar vernieuwd; de kwaliteit is toegenomen  met dank aan de webmaster.

 

4.  Financieel verslag 2013

Het financiële jaarverslag  over 2013 wordt uitgereikt en uitgebreid besproken. Het boekjaar 2013 is afgesloten met een licht positief resultaat, mede omdat de vogelherkenningscursus heeft gezorgd voor extra inkomsten. Voor dit jaar verwacht het bestuur consolidatie.

 

Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

 

Alternatieve inkomstenbronnen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de financiële situatie en worden door het bestuur bekeken. Het bestuur ziet vooralsnog geen aanleiding om de contributie te verhogen.

 

De kascontrolecommissie bestaat in 2014 uit Ria Oostvogels (2e jaar) en Gerard Sand (1e jaar).

 

Er worden enkele tips gegeven:

-

voor volgend jaar ook graag een begroting 2015, dus het nieuwe jaar

-

de bestemmingsreserve maximaliseren (in subidieverordening nagaan 10 of 15%), bijv. t.b.v. jubileumactiviteiten.

 

5.  Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten

 

Kerkuil:

2013 sterke afname van zowel broedgevallen (van 19 naar 8) als van aantal jongen (van 69 naar 17). De mogelijkheid bestaat dat er uiteindelijk meer gekomen zijn omdat het een laat voorjaar was. In ieder geval is duidelijk sprake van een daljaar.

 

Steenuil:

geen nieuwe gegevens beschikbaar. Diverse geplaatste uilenkasten zijn inmiddels bewoond.

 

Huiszwaluw:

met 253 nesten een lichte daling t.o.v. 2012.

 

Weidevogels:

dit jaar in het gebied 24 nesten geteld, waarvan 21 kievit, 1 grutto en 2 patrijs. Van de kievit zijn 64 eieren uitgebroed, van de grutto 3.

 

Boerenzwaluw:

verdere afname; in Zundert van 113 nesten naar 93; in Rijsbergen daling van 53 naar 43 nesten. Waarnemingen kunnen ook worden doorgegeven op www.boerenzwaluw.nl.

 

Padden en amfibieën:

in 2013 zijn in totaal 1621 padden, kikkers en salamanders overgezet bij de Leemputten,

bestaande uit gewone pad (1571), bruine kikker (56), groene kikker (1) en alpenwatersalamander (9). Het aantal ligt op het niveau van laatste jaren ondanks het koude voorjaar met veel nachtvorst.

Ook zijn er in 2013 weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Waayenberg, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander en levendbarende hagedis.

Nieuwe tellers zijn altijd welkom.

In samenwerking met Ravon wordt de verspreiding van de gladde slang nader bekeken.

 

Vogelrevalidatiecentrum:

geen bijzonderheden.

 

Vrienden van de Moeren:

in 2010 opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder.

 

Hemelvaartexcursie:

22-25 mei 2014 naar Argonne in Frankrijk; volgeboekt met 40 personen.

 

Fotowedstrijd:

22 en 23 februari 2014; er zijn veel foto’s ingestuurd waaruit moest worden geloot.

 

Fotowerkgroep:

opgestart in 2013 met lezingen, workshops en excursies.

 

Ruimtelijke ontwikkelingen:

afgelopen jaar hebben we deelgenomen in klankbordgroepen. Daarnaast gaat

gemeente Zundert aansluiten bij diensten van Stimuleringskader Groen-blauwe diensten. Bij ingrepen in het landschap wordt een bedrag gereserveerd voor ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het buitengebied. Er zijn projecten benoemd die kunnen worden opgepakt.

 

Website:

Behalve zelf informatie te plaatsen op de website is het ook mogelijk om informatie toe te

sturen aan webmaster. Hij zal dan plaatsing verzorgen.

 

6.  Aftreden en verkiezen bestuursleden

Dit jaar is aftredend: Frank Jansen; hij wordt unaniem herkozen. 

Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2015 Dré Mutsters en Ad van Gastel; 2016 Ado Havermans en Tineke Everaers; 2017 Frank Jansen.

 

8.  Rondvraag en sluiting

-

Soms gebeurt het dat natuurcompensatie weer wordt tenietgedaan. Hiervoor moeten we waken.

-

Verzoek om te kijken of er een zoogdiercursus kan worden verzorgd, evt. via VZZ. Bestuur zal dit nagaan.

-

Vanuit IVN wordt in voor- en najaar cursussen gegeven in Bavel; toelichting wordt gegeven door Gerard Sand.

-

Vorig jaar heeft Charles uitleg gegeven over het inventarisatieproject vanuit Treeport. Helaas is dit project te laat opgestart hoewel er al wel een steenuil in een kast heeft gewoond. Diverse boomkwekers zijn enthousiast.   

Er is in Zundert een gebrek aan gegevens hetgeen wordt onderkend vanuit WUR. Studenten vanuit WUR

ondersteunen het inventarisatieproject. Hopelijk komt het dit jaar wel van de grond.

-

Vanuit gemeente wil men ook graag meer gegevens beschikbaar krijgen, zonder daarbij direct afhankelijk te

zijn van Natuurloket, en wil daarbij in overleg treden. Uiteraard is VNWGZ bereid daarin te participeren.

 

Na afloop wordt een diapresentatie gegeven over historische Hemelvaartexcursies.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.