Verslag algemene ledenvergadering 2013

Gehouden op donderdag 20 februari 2013 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

 

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (27 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum. De agenda wordt uitgebreid met een lezing over het soortenproject van Treeport en een diapresentatie van de Hemelvaartexcursie naar Ameland.

 

2.  Verslag vorige vergadering

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2012 is op de website geplaatst. Er zijn geen opmerkingen;  het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

De actiepunten worden doorgenomen welke allen zijn uitgevoerd. In het financieel overzicht (agendapunt 4) is rekening gehouden met verzoeken vanuit de vorige ledenvergadering. Voorts is met VRC afgesproken om jaarlijks te evalueren en nadere afspraken te maken.

Het verslag van de vergadering zal uiteraard ook nu weer worden geplaatst op de website.

 

3.  Algemeen overzicht 2012

Voor onze vereniging is het afgelopen jaar wederom succesvol verlopen. Toch zal er altijd een zwart randje omheen blijven zitten wegens het wegvallen van Jan van Ostaijen, die altijd zeer actief was voor de vereniging en in diverse werkgroepen actief was.

De lezingen worden nog steeds erg goed bezocht; regelmatig moeten stoelen worden bijgehaald om iedereen een plaats te geven. Ook de excursies en wandelingen worden redelijk bezocht, maar hier zit nog ruimte voor groei.  De kwaliteit van de foto’s bij de fototentoonstelling is goed en het bezoekersaantal is toegenomen.

Eveneens zeer geslaagd was de jaarlijkse hemelvaartexcursie naar Ameland; 29 leden hebben deelgenomen aan deze meerdaagse excursie.

Wegens omstandigheden in de vogelherkenningscursus niet doorgegaan.

Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan het tellen en inventariseren van flora en fauna (o.a. het overzetten, tellen/inventariseren van padden en andere amfibieën en reptielen voor RAVON, vogeltellingen voor SOVON/Vogelbescherming en diverse andere beschermingsprojecten, het onderhoud van de tuin bij het VRC, diverse beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.

De website is afgelopen jaar vernieuwd; de kwaliteit is toegenomen  met dank aan de webmaster.

 

4.  Financieel verslag 2012

Het financiële jaarverslag  over 2012 wordt uitgereikt en uitgebreid besproken. Het boekjaar 2012 is afgesloten met een licht positief resultaat, mede omdat bepaalde uitgaven waren geboekt op 2011 terwijl de inkomsten doorliepen in 2012. Voor dit jaar verwacht het bestuur consolidatie.

Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

Alternatieve inkomstenbronnen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de financiële situatie en worden door het bestuur bekeken. Het bestuur ziet vooralsnog geen aanleiding om de contributie te verhogen.

De kascontrolecommissie bestaat in 2013 uit Annie Kivits (2e jaar) en Ria Oostvogels (1e jaar).

 

5.  Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten

In de loop van dit jaar wil het bestuur evalueren en overleggen met alle werkgroepen.

Kerkuil: 2012 lichte toename van zowel broedgevallen (van 17 naar 19) als van aantal jongen (van 56 naar 69). Braakbalonderzoek heeft aangetoont dat de volgende zoogdieren in ons gebied voorkomen als voedsel van kerkuil: aardmuis, bosmuis, bosspitsmuis, dwertspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, rosse woelmuis, mol, bruine rat.

Steenuil: geen nieuwe gegevens beschikbaar. Er zijn nieuwe uilenkasten gemaakt.

Huiszwaluw: met 275 nesten verdere stijging van de populatie.

Weidevogels: dit jaar slechts 14 nesten geteld, waarvan 13 kievit en 1 grutto. Van de kievit zijn 36 eieren uitgebroed, van de grutto 3.

Boerenzwaluw: behoorlijke afname in Zundert; van 158 nesten naar 113. In Rijsbergen stijging naar 33 nesten. Waarnemingen kunnen ook worden doorgegeven op www.boerenzwaluw.nl.

Padden en amfibieën: in 2012 zijn in totaal 1640 padden, kikkers en salamanders overgezet bij de Leemputten,

bestaande uit gewone pad (1574), bruine kikker (56), groene kikker (1) en alpenwatersalamander (9). Het aantal ligt op het niveau van laatste jaren. Aansluitend worden er afspraken gemaakt m.b.t. plaatsen schermen en schema inventarisaties. 

Ook zijn er in 2012 weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij o.a. Gooren, Krochten, Waayenberg, Bonentuinen en Stouwdreef. Hierbij werden o.a. aangetroffen: groene kikker, bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander en levendbarende hagedis. Nieuwe tellers zijn altijd welkom.

In samenwerking met Ravon wordt de verspreiding van de gladde slang nader bekeken.

Vogelrevalidatiecentrum: de werkgroep voor het onderhoud van de tuin van VRC kan wat versterking gebruiken. De datums wanneer de werkzaamheden worden verricht, zullen worden bekend gesteld, o.a. op website en op infopaneel.

Vrienden van de Moeren: in 2010 opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder. Wellicht dat vanuit deze werkgroep ook ondersteuning kan worden gegeven aan onderhoud tuin VRC.

Hemelvaartexcursie: 11-18 mei 2013 naar Zuid-Bohemen in Tsjechië. Er gaan 15 personen met vliegtuig.

Fotowedstrijd: 23 en 24 februari 2013; er zijn veel foto’s ingestuurd.

Ruimtelijke ontwikkelingen: afgelopen jaar hebben we deelgenomen in klankbordgroepen t.a.v.  Ontwerp

Bestemmingsplan Buitengebied en Bestemmingsplan Randweg Noordwest. Daarnaast was er betrokkenheid bij projecten vanuit Treeport zoals het opstellen van een Landschaps Ontwikkelings Plan en het project voor de biodiversiteit. Ook op dit vlak proberen we de belangen van landschap, flora en fauna te behartigen.

Website: Behalve zelf informatie te plaatsen op de website is het ook mogelijk om informatie toe te sturen aan webmaster. Hij zal dan plaatsing verzorgen.

 

6.  Aftreden en verkiezen bestuursleden

Dit jaar zijn aftredend: Ado Havermans en Tineke Everaers. Beiden worden unaniem herkozen. 

Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2014 Frank Jansen; 2015 Dré Mutsters en Ad van Gastel; 2016 Ado Havermans en Tineke Everaers.

 

7.  Presentatie “natuur in en om de kwekerij” door Charles Brosens

Zoals vorig jaar is aangekondigd, is vanuit Treeport een project opgezet om een aantal soorten te gaan inventariseren in het boomteeltgebied. In overleg met VRC zijn een tiental soorten uitgekozen die van belang kunnen zijn voor de boomteelt en waarvan actuele verspreidingsgegevens ontbreken. Er wordt gestart met een inventarisatie en waarnemingen kunnen worden doorgegeven. Tevens zal er ondersteuning worden gegeven vanuit WUR Wageningen.

De soortenlijst zal ook op de website worden geplaats, zodat ook leden van VNWGZ de waarnemingen kunnen doorgeven.

Om kennis omtrent zoogdieren te vergroten, wordt de mogelijkheid bekeken om in het najaar een cursus “zoogdieren” te verzorgen. Een soortgelijke cursus van 4 avonden was in Alphen-Chaam een groot succes. Ook hiermee kan draagvlak worden vergroot. Er wordt bekeken of dit ook vanuit Treeport kan worden ondersteund.

 

9.  Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen.

Na afloop wordt een diapresentatie gegeven over de Hemelvaartexcursie van 2012 naar Ameland.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.