Ons verenigingsportret

De fundamenten voor onze vereniging zijn in 1973 gelegd toen er alarmerende berichten in kranten verschenen over de Belgische waterwinningsmaatschappij die een aantal putten in de omgeving van het rietmoeras van De Maatjes, op de grens met Achtmaal en Nieuwmoer, had geslagen om water uit dit gebied te onttrekken voor de Antwerpse industrie.
Samen met boeren en natuurbeschermers uit België is hiertegen met succes actie gevoerd en de plannen werden van tafel geveegd.
Vanuit deze actiegroep kwam steeds meer vraag naar ondersteuning voor andere zaken die betrekking hadden op het leefmilieu en de ‘Milieugroep Zundert' werd opgericht die een paraplufunctie vervulde voor een aantal werk- en actiegroepen zoals de werkgroep "WEG VERKEER" die tot doel had het vrachtverkeer uit de dorpskommen van Zundert en Rijsbergen te weren en die destijds heel wat stof heeft doen opwaaien binnen de Zundertse dorpsgemeenschap.
Leden van de werkgroep "De Knotwilg" trokken de natuurgebieden in om achterstallig onderhoud te plegen aan kwijnende knotwilgen. De Milieugroep legde zich in die tijd ook toe op voorlichting en educatie, voerde procedures tegen de Hinderwet, vochten tegen kap- en bouwvergunningen en hielden bestemmingsplannen kritisch tegen het licht.
Dit allemaal in een tijd waarin milieu voor velen nog een ‘vies' woord was en er weinig waardering bestond in de samenleving voor die ‘met de geitewollen-sokken'. Uit deze vereniging is later nog de politieke partij "Groen Zundert" ontstaan.

Omdat voor het beschermen van het buitengebied veel gegevens nodig waren werd in 1975 de "Vogelwerkgroep Zundert" opgericht en deze werkgroep is inmiddels tot één van de grootste en fanatiekste Vogelwerkgroepen van Noord-Brabant uitgegroeid.
Omdat het aantal leden van de Milieuwerkgroep stagneerde en het aantal leden van de Vogelwerkgroep steeds maar bleef stijgen werd er begin jaren negentig besloten om de moederorganisatie van de Milieuwerkgroep samen te smelten met de Vogelwerkgroep en "Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert" kreeg zijn huidige vorm.
Na de gemeentelijke herindeling van 1997 waarbij Zundert en Rijsbergen werden samengevoegd is ook de natuur- en milieugroep van Rijsbergen met de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert samengevoegd.
Ruim 600 leden telt de vereniging nu en haar activiteiten richten zich natuurlijk vooral op vogelgerelateerde onderwerpen zoals beschermende projecten voor weidevogels, kerk- en steenuilen, boeren- en huiszwaluwen maar ook beschermende activiteiten voor amfibieën en reptielen (ieder jaar worden duizenden padden en salamanders van een wisse dood gered tijdens het oversteken van drukke wegen op weg naar het water waar zij hun eieren afzetten).
De opvang van zieke of gewonde vogels in het vogelrevalidatiecentrum was van oudsher ook een activiteit van de Vogelwerkgroep maar is later ondergebracht in een aparte stichting waar er professionele opvang is voor vogels uit de hele (grensoverschrijdende) regio en Schiphol voor vogels die vaak illegaal het land worden ingevoerd.

Ieder jaar wordt er een vogelherkenningscursus georganiseerd die steeds weer een groot aantal deelnemers telt en de wekelijkse excursies, wandelingen, lezingen en andere activiteiten mogen zich verheugen in een (nog steeds) groeiende belangstelling.

De activiteiten van onze vereniging zijn ook in de ons omringende gemeenten niet onopgemerkt gebleven gezien het grote aantal natuurliefhebbers van buiten Zundert die op haar ledenlijst staat.

In ruim dertig jaar gegroeid van actiegroep die als een luis in de pels werd beschouwd, naar een bloeiende vereniging, die opkomt voor de natuur en het milieu met tientallen vrijwilligers die zich elke week weer bezig houden met het welzijn van flora en fauna en de leefbaarheid van onze omgeving.

Dré Mutsters
Voorzitter

Zie ook deze pagina ...  KLIK HIER