Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2018

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2018.
 
Gehouden op donderdag 8 maart 2018 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert,
aanvang 20.00 uur.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen (25 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het
Vogelrevalidatiecentrum. Helaas is bestuurslid Ado Havermans niet aanwezig wegens familieomstandigheden.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 is op de website geplaatst. Er zijn geen opmerkingen; het
verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Algemeen overzicht 2017
Het jaar 2017 is voor onze vereniging wederom succesvol verlopen:
- Lezingen worden altijd erg goed bezocht, soms wel 80-90 bezoekers. De kwaliteit is erg hoog. Om wat
extra inkomsten te genereren wordt enkele keren een loterij gehouden.
- Excursies en wandelingen worden redelijk bezocht, maar hier zit ruimte voor groei. Aantal deelnemers
is afhankelijk van het weer en de afstand. Er zijn per jaar ca. 20 wandelingen; de midwinterwandeling
is een topper met altijd ca. 70-80 deelnemers.
- Fototentoonstelling: stijgende populariteit met complimenten van de jury t.a.v. kwaliteit.
- Hemelvaartexcursie naar Müritz in Duitsland van 15-23 mei; 18 leden hebben deelgenomen aan deze
meerdaagse excursie. Er is alom tevredenheid over organisatie, accommodatie en restaurant. Het is
een mooie streek.
- Vogelherkenningscursus: deze heeft weer 28 nieuwe leden opgeleverd.
- Behalve met vernieuwde website zijn we nu ook actief via Facebook. Mooie mogelijkheden voor PR.
Daarnaast veel activiteiten door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor
de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan inventarisaties, beschermingsprojecten,
beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.
De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging waardoor we op
veel fronten actief kunnen zijn. Hierdoor is er sprake van een groot draagvlak vanuit onze omgeving.
4. Financieel verslag 2017
Het financiële jaarverslag over 2017 wordt gepresenteerd en uitgebreid besproken. Het boekjaar 2017 is
afgesloten met een positief resultaat.
Het financiële jaarverslag is door de kascontolecommissie goedgekeurd; door de vergadering wordt dechargé
verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.
De kascontrolecommissie bestaat in 2018 uit Mieke Adriaensen (2
e
jaar) en Rien van Oers (1e
jaar).
Vervolgens wordt de begroting 2018 besproken. Op basis van resultaten van afgelopen jaar en begroting 2018
wordt besloten om de contributie niet te verhogen.
 
5. Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten en werkgroepen
Kerkuil: 16 broedparen en 69 jongen, vergelijkbaar met vorig jaar.
Steenuil: Inventarisatie 44 steenuilkasten; 12 broedparen en 34 jongen, verdubbeling t.o.v. vorig jaar.
Huiszwaluw: Populatie ongeveer stabiel, nu 233 nesten. Opvallend is wel lage aantal in Zundert dorp.
Weidevogels: Kievit: 51 nesten, 177 eieren waarvan 131 uitgekomen; overig predatie of werkzaamheden
 
Grutto: 1 nest, 4 eieren, allen uitgekomen.
Scholekster: 1 nest, 4 eieren, allen uitgekomen.
Canadese gans: 1 nest, 8 eieren, allen gepredeerd.
Wilde eend: 2 nesten, één 11 eieren gepredeerd; één 8 eieren uitgekomen.
Kleine plevier: wel waarneming maar viel buiten datumgrens.
Territoria vastgesteld van: Gele kwikstaart, Veldleeuwerik en Graspieper
 
Boerenzwaluw: Zundert toename van 104 naar 126 nesten; Rijsbergen sterke toename van 65 naar 212 nesten.
Roeken: Wernhoutsburg; herstel populatie van 15 naar 34 nesten.
Leemputten: opnieuw populatie van 8 nesten.
 
Padden en amfibieën: In 2017 in totaal 1030 padden, kikkers en salamanders overgezet bij de Leemputten,
 
bestaande uit gewone pad (987), bruine kikker (28), groene kikker (1) en
alpenwatersalamander (14). Dit aantal is aanzienlijk hoger dan afgelopen jaren.
Er komt waarschijnlijk een oproep vanuit Natuurmonumenten voor inventariseerders.
Reptielen: Er zijn waarnemingen gedaan van levendbarende hagedis en gladde slang.
Paddestoelen: Werkgroep verzamelt gegevens voor landelijke databank.
Bijzondere soorten project: Ad vraagt om bijzondere waarnemingen aan hem door te geven. Afgelopen jaar weer
 
veel interessante waarnemingen.
 
Vrienden van de Moeren: In 2010 opgerichte werkgroep om ondersteuning te bieden aan beheerder.
Hemelvaartexcursie: 14-18 mei 2018 naar Texel; er zijn nog plaatsen beschikbaar. Texel staat garant voor veel
 
bijzondere waarnemingen.
 
Fotowedstrijd: 25 en 26 februari 2017; er zijn veel foto’s ingestuurd van een hoge kwaliteit. Bezoekersaantal
 
toegenomen tot ruim boven 200.
 
Fotowerkgroep: Afgelopen jaar minder excursies maar wel aandacht tijdens lezingen.
Ruimtelijke ontwikkelingen: Afgelopen jaar deelname in klankbordgroep Reconstructie Rucphenseweg.
 
Daarnaast enkele zienswijzen ingediend tegen ruimtelijke ontwikkelingen.
 
Website: Website is vernieuwd door webmaster Gerard Schouw. Behalve zelf informatie te plaatsen op
de website is het ook mogelijk om informatie toe te sturen aan webmaster; hij zal dan plaatsing
verzorgen. Sturen naar: wm@vnwgz.nl
 
Facebook: Er wordt een site bijgehouden door Brigitta Kop met meer dan 400 volgers. Dit is een goede
 
vorm van PR. Ook hier kunnen activiteiten worden gepost.
 
6. Aftreden en verkiezen bestuursleden
Dit jaar zijn aftredend: Dré Mutsters en Ad van Gastel. Beide zijn herkiesbaar en worden unaniem herkozen.
Onder voorbehoud is de planning van aftreden: 2019 Tineke Everaers en Ado Havermans, 2020 Frank Jansen en
2021 Dré Mutsters en Ad van Gastel.
Dré en Ad hebben beiden aangegeven dat het tijd wordt voor verjonging omdat zij willen stoppen. Een
dringende oproep wordt gedaan om interesse kenbaar te maken bij het bestuur. De komende periode zal worden
benut om mensen ook actief te gaan benaderen.
8. Rondvraag en sluiting
- Er wordt gevraagd naar het aantal leden: ruim 500.
- Tip om ook bij vogelherkenningscursus mensen te motiveren voor diverse activiteiten. Hierdoor kun je
brede scala aan werkzaamheden blijven uitvoeren verjonging doorvoeren.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.