Plan Tureluur, 25 november 2022

Op deze mooie zonnige najaarsdag, gingen we op vrijdag 25 november met 16 vogelliefhebbers op pad in Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland.(ook bij Brouwersdam) Aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland werd tussen 1991- 2014 Plan Tureluur aangelegd. Om het natuurgebied aan te leggen werd landbouwgrond teruggegeven aan de natuur. Het geheel beslaat meer dan 1000 hectare en is onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde.Het gebied is gelegen ten zuiden van de Delingsdijk en ligt aan weerszijden van de N59. Er was veel te zien en te horen. Bijna 60 vogelsoorten gezien: Zwarte zwaan, lepelaar, middelste zaagbek, kleine zilverreiger, wulp, meerkoet, knobbelzwaan, kluut, smient, pijlstaart, grote en kleine mantelmeeuw, bergeend, wintertaling, kuifeend, aalscholver, nijlgans, vink, tureluur, brandgans, zwarte ruiter, stormmeeuw, grauwe gans, spreeuw, fuut, veldleeuwerik, goudplevier, keep, watersnip, krakeend, Canadese gans, dodaars, kievit, fazant, putter, buizerd, torenvalk, sijs, scholekster, zilverplevier, grutto, regenwulp, bonte strandloper, graspieper, steenloper, kokmeeuw, slobeend, holenduif, zwarte kraai, huismus, rotgans, ekster, Turkse tortel, merel, paarse strandloper, roodkeelduiker, zwarte zeeeend, eidereend. Er was wel een paar keer een zeehond te zien. Ook schapen en hazen. Gebied met veel zeekraal en vijfvingerkruid. En we genoten van de regenboog maar de gouden pot....... Foto's van Ko, Harrie, Hans Marian en José Film van Ko
grijze zeehond
Youtube film: